Centrum Medyczne Damiana

Polityka prywatności Centrum Medycznego Damiana Holding Sp. z o.o.

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Klientów stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo Twoich danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w Centrum Medycznym DamianaHolding sp. z o.o. ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to:

 • umowa opieki medycznej,
 • umowa na świadczenie usług niemedycznych,
 • prawnie uzasadniony interes polegający na marketingu bezpośrednim usług własnych administratora danych (w tym profilowaniu) oraz dochodzeniu roszczeń, a także zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia,
 • przepisy prawa,
 • Twoja zgoda.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Medyczne Damiana Holding sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wałbrzyska 46.

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Inspektor Danych Osobowych Centrum Medyczne Damiana Holding sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 46, 02-739 Warszawa- przez e-mail: IOD@damian.pl.

Dane osobowe

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • objęcia umową opieki medycznej,
 • założenia i prowadzenia dokumentacji medycznej,
 • dokonywania rozliczeń z Pacjentem oraz z podmiotami, które miały opłacić choćby w części wykonaną dla Pacjenta usługę medyczną, w tym w razie konieczności podjąć działania windykacyjne, włącznie ze złożeniem powództwa do sądu,
 • obsłużenia reklamacji, jeśli wpłyną,
 • przekazania materiałów promujących nasze produkty i usługi,
 • wypełnienia obowiązku przechowywania określonych danych zgodnie ze szczególnymi przepisami prawa,
 • tworzenia na nasze wewnętrzne potrzeby opracowania, zestawienia i analizy statystyczne uwzględniających dane pacjenta;
 • wykonywania obowiązku wynikającego z przepisów o statystyce publicznej w uwzględnieniem danych Pacjentów;
 • obrony przed roszczeniem Pacjentów (lub bliskich Pacjenta), związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi medycznej;
 • dochodzić roszczeń regresowych wobec naszych współpracowników, kontrahentów, a także zakładu ubezpieczeń, który ubezpiecza naszą odpowiedzialność cywilnąw związku z wypłatą na rzecz Pacjenta (lub na rzecz bliskich Pacjenta) odszkodowania,zadośćuczynienia lub renty;
 • wykazania przed organami podatkowymi wykonanie zobowiązania z zawartej z Pacjentem lub na rzecz Pacjenta umowy o świadczenie usług medycznych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia (prowadzony monitoring wizyjny naszych placówek).

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takieprzesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji praw znajdziesz tutaj >>.

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane zbierane automatycznie

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie rejestrowane są dane dotyczące Państwa aktywności, m. in. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych.

Przesyłanie danych osobowych i komunikacja z naszymi serwerami jest zaszyfrowana i odbywa się z użyciem protokołu SSL (SecureSocketLayer). Serwery, na których przechowywane są dane osobowe są własnością Grupy Medicover i są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Wykorzystanie ciasteczek (COOKIES)

Nasza strona internetowa może wykorzystywać mechanizm „cookies”, który służy identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszej strony. „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych i zapewniają poprawne działanie aplikacji.

W celu zablokowania przesyłania tego typu plików należy odpowiednio ustawić przeglądarkę mając na uwadze to, że niektóre funkcje witryny mogą nie działać.

Zabezpieczenie danych osobowych

Centrum Medyczne Damiana Holding sp. z o.o. stosuje adekwatne środki organizacyjne i techniczne mające zabezpieczyć przetwarzane dane. Centrum Medyczne Damiana Holding sp. z o.o. dokłada wszelkich starań by stosowane środki w jak najlepszy sposób zabezpieczały dane osobowe i prywatność osób, których dane dotyczą. Dobór stosowanych środków wynika z przeprowadzonej przez Centrum Medyczne Damiana Holding sp. z o.o. analizy ryzyka i oceny skutków przetwarzania.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH PODMIOTOM TRZECIM:

Centrum Medyczne Damiana Holding sp. z o.o.będzie przekazywać Twoje dane osobowe:

 • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych,
 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
 • podmiotom i osobom fizycznym upoważnionym przez Ciebie.

Centrum Medyczne Damiana Holding sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.

O Szpitalu Damiana

O Szpitalu Damiana

Szpital Damiana otwarty został w 1994 r. jako pierwszy prywatny szpital w Warszawie.

Wieloletnie doświadczenie i najlepsza kadra medyczna to gwarancja bezpieczeństwa i zadowolenia z efektów leczenia.